میشه اینجوری شروع کرد:

هوا خوبه ، همه فک و فامیل حالشون بسلامتی خوبه ، منم خوبم"دلم خواست ی آهنگ واسه اینجا بذارم"

روی تخت داراز کشیدم و از پنجره ی نور کم جون کف اتاقه .کلاس زبان ، کلاس یوگا ورزش هر صبح... آخرین مرواریدا ، زمردا، یاقوتای این شهریورهم دارن تموم میشن" دلم خاس عکس یه عالمه جواهر رنگی بذارم جای حرف زدن

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید